D e p a r t m e n t   o f

Botany

Head of the Department

Head

Prof. K. M. G. G. Jayasuriya

Address
  • Department of Botany
  • Faculty of Science,
  • University of Peradeniya,
  • Peradeniya (20400)
  • Sri Lanka


  • Office: +94 81 239 4521
  • Head: +94 81 239 (4520), +94 81 239 (4527)
  • botany@pdn.ac.lk