D e p a r t m e n t   o f

Zoology

Head of the Department

Head

Dr. Sudharma .K. Yatigammana

Address
  • Department of Zoology
  • Faculty of Science,
  • University of Peradeniya,
  • Peradeniya (20400)
  • Sri Lanka