D e p a r t m e n t   o f

Chemistry

Head of the Department

Head

Prof.M. Y. U. Ganehenege

Address
  • Department of Chemistry
  • Faculty of Science,
  • University of Peradeniya,
  • Peradeniya (20400)
  • Sri Lanka