D e p a r t m e n t   o f

Chemistry

Head of the Department

Head

Dr. Athula Bandara

Address
  • Department of Chemistry
  • Faculty of Science,
  • University of Peradeniya,
  • Peradeniya (20400)
  • Sri Lanka