D e p a r t m e n t   o f

Chemistry

akalana-header

“ආකලන”

Monthly departmental event on POSTIVE THINKING for academic and non- academic staff members of the Department of Chemistry.

With an intention to boost up the mental health, unity, friendship, teamwork, and the wellbeing of the academic and non-academic staff of the Department, especially during this COVID-19 pandemic, we the Department of Chemistry will commence a monthly event named “ආකලන”.

 

Session 04: ආකලන Together with INSPIRE

Topic: DARE TO ADVENTURE! “අභියෝගයන්ට නිර්භීතව!”

Speaker : Mr. Peter D'Almeida/ Famous orator, actor, director, social activist and MD/CEO

(The program will be conducted in English, Sinhala and Tamil)

Date : November 26, 2021
Time :7:00pm
Zoom Meeting Link : https://us02web.zoom.us/j/86206353543?pwd=d1hGa0c5WG9kWUFMQjhRNjEyZWVndz09
Meeting ID : 862 0635 3543
Passcode : Let-me-In

Seminar Flyer

26th November 2021

Session 4:
Dare to Adventure!
අභියෝගයන්ට නිර්භීතව !

Mr. Peter D'Almeida

22th October 2021

Session 3:
සතිමත්බවින් විශිෂ්ටත්වයට

Dr. Sanath Mahawithanage

24th September 2021

Session 2:
ආතතියෙන් තොර සුවැති දිවියක් උදෙසා, නිරවුල් මනසකට නිවැරදි මාවත

Dr. Sayuri Perera

27th August 2021

Session 1:
කොවිඩ් වසංගතය තුල යහපත් ජීවන රටාවක් උදෙසා

Prof. Sudeera Kalupahana